1. Залата се наема почасово при цена на пакетите, както следва:

1.1. Наем до 5 часа - 200.00 лева

1.2. Наем до 8 часа - 250.00 лева

2. Дисковдещ:

2.1. С пакет до 5 часа - 180 лева

2.2. С пакет до 8 часа - 240 лева

3. Наемането на дисковдещ, предложен единствено от управата е задължително ако събитието се състои изцяло или отчасти в диапазона между 18.00 и 06.00 часа. Извън този часови диапазон наеманаето на дисководещ не е задължително.

4. Залата разполага с маса и 16 стола. Допълнително могат да се предоставят до 30 посетителски столове при наемна цена от 10 лева за 1 стол независимо от пакета.

5. По преценка на управата /преобладаващо очаквано присъствие на лица до 20 години/ се внася и депозит за вреди в размер на 200 лева заедно с наемната цена. Депозитът се възстановява в тридневен срок по банкова сметка в случай, че при оглед след събитието не са констатирани вреди както са описани в т. 7 от УСЛОВИЯТА.

6. Договорът за наемане на залата се счита за сключен, съответно се запазва дата след 100% внасяне на наемната цена и в отделни случаи - плащане за дисководещ и депозит по следната банкова сметка при Общинска банка АД: IBAN: BG62SOMB91301064805101 с титуляр ЕТ "ЛЮЛИН ПЛАЗА - Борис Кумпиков".

7. Наемателят носи пълна имуществена отговорност за нанесените от посетителите на събитието вреди, включително, но не само: замърсяване и/ или повреждане на помещението, мебелировката и оборудването, както и на общи части в сградата и около нея.

8. На събитията под никакъв предлог не се допускат лица под въздействието на упойващи вещества, както и под въздействието на алкохол до степен на алкохолно опиянение. Такива лица се извеждат извън сградата и се уведомяват съответните правоохранителни органи.

9. Залата може да бъде наемана само от пълнолетни лица, които носят отговорност за всички посетители на съответното събитие.

10. Не се допуска провеждане на събитие без присъствие на поне едно пълнолетно лице.