ВНИМАНИЕ! Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта на Люлин Плаза, вие приемате, без ограничения и безусловно, тези Условия за ползване.

  • Собственост над съдържанието

Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Landstar Ltd, е изрично забранено.

  • Използване на Уебсайта

Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма, без изричното писмено разрешение на Landstar Ltd;
Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да е материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание, или каквито и да е материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

  • Цени

Landstar Ltd има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване.

  • Други

Landstar Ltd  има право да променя технологията и дизайна без предварително известяване.
Landstar Ltd не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване. Landstar Ltd не носи отговорност, ако потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.

  • Отговорност

Landstar Ltd  не гарантира, че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
Landstar Ltd не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в уебсайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите уебсайтове.
Landstar Ltd не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайтът.

  • Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни, не от Landstar Ltd. Тези връзки са предоставени само за Ваше удобство. Landstar Ltd няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

  • Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на Landstar Ltd и на Люлин Плаза можете да намерите в раздел Контакти.
Условията са последно променени на 7-ми Май, 2014г.